Legislatie

21 Noiembrie 2023

Solicitare privind mentinere actualei prevederi a art 9 alin (3)lit h) in legatura cu autorizarea sanitara a cabinetelor stomatologice

Autor:

23 / 21.11.2023

Către: Ministerul Sănătății, Direcția Generală de Sănătate Publică și Programe de sănătate,

În atenția: Dlui. Ministru Prof. Dr. Alexandru Rafila;

Obiect: Modificarea OMS nr. 1030/2009 în procedură de transparență decizională;

Referitor la: Activitatea cabinetelor stomatologice;

Domnule Ministru,

Subscrisa Asociaţia Medicilor Stomatologi cu Practică Privată din România, (A.M.S.P.P.R.), cu sediul în Bucureşti, persoană juridică română în temeiul Sentinţei civile nr. 1822 din 2 iunie 1990, pronunţată de Judecătoria Sector 1 Bucureşti, înregistrată în Registrul Naţional al Asociaţiilor şi Fundaţiilor sub nr. 1323/A/1990, având C.F.:5330891, reprezentată de dr. Marton Panțel, președinte,

având în vedere Proiectul de modificare și completare a OMS nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, în baza Referatului de aprobare comun al Direcției Generale  Sănătate Publică și Programe de Sănătate, care se află în procedură de transparență decizională, după cum rezultă din următorul link:

https://www.ms.ro/ro/transparenta-decizionala/acte-normative-in-transparenta/ordinului-ministerului-s%C4%83n%C4%83t%C4%83%C5%A3ii-nr-10302009-privind-aprobarea-procedurilor-de-reglementare-sanitar%C4%83-pentru-proiectele-de-amplasare/

vă înaintăm prezenta

SOLICITARE

PRIVIND MENȚINEREA ACTUALEI PREVEDERI A ART. 9 ALIN. (3) LIT. h) ÎN LEGĂTURĂ CU AUTORIZAREA SANITARĂ A CABINETELOR STOMATOLOGICE,

Cel puțin pentru următoarele aspecte:

a) Cu privire la procedura transparenței decizionale

- În Referatul de Aprobare se arată că

 În urma controlelor efectuate la diferite unităţi scolare, Inspecţia Sanitară de Stat din Ministerul Sănătăţii a constatat neconformităţi cu legislaţia actuală în vigoare, care nu erau autorizate în baza declaraţiei pe propria răspundere sau erau autorizate fără respectarea  normelor  minime de igienă.

Autorizarea sanitară de funcţionare pentru activităţi desfăşurate în grădiniţe şi scoli  respectiv pentru  –învăţământ prescolar -cod CAEN 8510, învățămînt primar - cod CAEN  8520 - Învăţământ secundar general cod CAEN  8531 - Învăţământ secundar, tehnic sau profesional cod CAEN  8532 - Învăţământ superior nonuniversitar cod CAEN  8541, Învăţământ superior universitar cod CAEN 8542  Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional cod CAEN  8551 - Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice cod CAEN  8552, se face în conformitate cu Ordinul ministrului sănătății nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei şi se obţine în baza declaraţiei pe proprie răspundere cu respectarea art.5 din Ordinul 1030/2009     

Pentru a îmbunătăţi activitatea de asistență medicală în unitățile de învatământ, Inspectia Sanitară de Stat prin adresa 1883/18.09.2023 a propus modificarea procedurii actuale de autorizare sanitară a obiectivelor de învăţămant care în prezent se autorizează în baza declaraţiei pe proprie răspundere conform Ordinului Ministrului Sănătăţii 1030/2009, în autorizaţie sanitară de funcţionare obţinută în baza referatului de evaluare.  

            Acestă propunere de modificare are în vedere faptul că declarația pe proprie raspundere  completată de directorii unităţilor de învaţământ nu include toate cerinţele igienico-sanitare necesare a fi respectate aşa cum sunt reglementate în Ord. MS 1456/2020….

            Subliniem că acest act normativ nu se aplică activității cabinetelor stomatologice, ci exclusiv unităților exprimate în titulatura sa, respectiv, Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor.

            Se mai arată în Referatul de aprobare că:

Totodată, în ultima perioadă, în urma controalelor efectuate  de către inspectorii sanitari din cadrul DSP-urilor la căminele de bătrâni şi la căminele pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singuri, au apreciat că aceste unităţi pot fi considerate unităţi cu risc deoarece în funcționarea lor pot apărea modificări atât în calitatea serviciilor cât  şi în asigurarea personalului, motiv pentru care au propus includerea acestora  în categoria unităţilor cu viza anuală...

           

            Precizăm că activitățile privind aceste controale sunt reglementate la art. 9 alin. (3) lit. j) – k) din OMS nr. 1030/2009.

Nicăieri în cuprinsul actului care stă la baza necesității de a modifica / completa sau nu un act normativ nu se face vorbire despre cabinete stomatologice, nici în sensul în care ar fi fost găsite nereguli în urma controalelor, nici în sensul în care din alte motive s-ar impune modificarea procedurii de autorizare sanitară a acestora.

            Cu toate acestea observăm că fără nicio legătură cu referatul de aprobare în cuprinsul actului modificator – proiectul ordinului de ministru care urmează să modifice OMS nr. 1030/2009 .... se stipulează la art. 3. că: 

La articolul 9 alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

(3) Autorizaţia sanitară de funcţionare pentru activităţile menţionate la lit. a) – k) se vizează anual.

            Facem precizarea că se face vorbire despre art. 9 alin. (3) din OMS nr. 1030/2009 cu modificările și completările ulterioare, care actualmente prevede următoarele:

1) Procedura autorizării sanitare în baza referatului de evaluare se aplică activităţilor/obiectivelor, la solicitarea titularilor activităţilor, indiferent de forma de organizare juridică.

(2) Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare prin parcurgerea procedurii de evaluare sunt obligatorii pentru desfăşurarea următoarelor activităţi, indiferent de forma de organizare a solicitantului:

a) tratarea şi distribuţia apei potabile;

b) producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate;

c) fabricarea gheţii pentru consum uman din apă potabilă;

d) amenajarea zonelor naturale de îmbăiere;

e) activităţi de asistenţă medicală spitalicească;

f) activităţi de asistenţă medicală generală;

g) activităţi de asistenţă medicală specializată;

h) activităţi de asistenţă stomatologică;

i) activităţi ale centrelor de îngrijire medicală;

j) activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale;

k) activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure;

l) alte activităţi referitoare la sănătatea umană, conform reglementărilor legale în vigoare.

m) activităţi de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, implantare dermală.

(3) Autorizaţia sanitară de funcţionare pentru activităţile menţionate la lit. a)-e) se vizează anual.

(4) Autorizaţia sanitară de funcţionare pentru obiectivele care desfăşoară activităţile menţionate la lit. f)-k) emisă pe baza declaraţiei pe propria răspundere înainte de apariţia Ordinului ministrului sănătăţii nr. 251/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei îşi menţine valabilitatea până la modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia.

(5) Pentru activităţile care se vizează anual, cu minimum 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii autorizaţiei sanitare de funcţionare, titularul va solicita vizarea acesteia.

            Activitățile de asistență stomatologică – CAEN 8623 – prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. h) se autorizează deja (chiar din 2009) parcurgând procedura de autorizare prin evaluare, în baza unui referat de evaluare și nu pe baza declarației pe proprie răspundere, drept care nu înțelegem în ce scop sau din ce cauză s-a strecurat tangențial, aproape invizibil și fără consultarea ordinului professional sau / și a asociațiilor profesionale ori patronale, această modificare majoră cu puternic impact financiar pentru cabinetele stomatologice.

            b) Cu privire la fondul cauzei

            Autorizaţia sanitară este un act tehnic și juridic, eliberat în scris de autoritatea competent (în speță DSP cu avizul Colegiului teritorial al medicilor stomatologi), prin care sunt stabilite condițiile și parametrii de funcționare ai activităților de asistență stomatologică, în ceea ce ne privește.

Aceasta se emite în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, actualizată, cu respectarea atribuţiilor ce sunt de competenţa Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene şi a Municipiului Bucureşti, a direcţiilor de specialitate din cadrul ministerelor cu reţea sanitară proprie, stabilite prin ordin al ministrului de resort.

Autorizarea sanitară reprezintă procesul de analiză şi investigaţie sanitară care condiţionează, din punct de vedere tehnic şi juridic, punerea în funcţiune şi desfăşurarea activităţii.

Scopul procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate îl constituie prevenirea situaţiilor care ar putea determina îmbolnăvirea populaţiei.

Se impune distincția între procedura de autorizare sanitară a funcţionării în baza declaraţiei pe propria răspundere (care nu se aplică activităților se asistență stomatologică) și autorizarea sanitară a funcţionării în baza referatului de evaluare (se aplică activităţilor/obiectivelor, la solicitarea titularilor activităţilor, indiferent de forma de organizare juridică, pentru activitățile de asistență stomatologică).

Potrivit art. 10 alin. (1) din OMS nr. 1030/2009, sunt necesare următoarele documente pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare în baza referatului de evaluare:

a) cerere semnată de titularul activităţii/administrator;

b) dosarul tehnic, conform reglementărilor legale specifice, în vigoare;

c) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară;

d) declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;

e) în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.

Cu titlu de exemplu în speță, la DSP București se solicită cabinetelor stomatologice să depună următoarele:

https://dspb.ro/dspb-uploads/2023/02/cerere-ASF-in-baza-referatului-de-evaluare.pdf

            ……………………………………………………………………..

a) documentația tehnică - memoriu tehnic privind descrierea obiectivului şi a activităţilor care se desfăşoară - schiţe cu detalii de structură funcţională

b) acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului, acceptul vecinilor, asociaţiei de proprietari;

c) actul doveditor privin destinaţia imobilului (autorizaţie de construcţie, etc.) conform- art.6 Ord. M.S. nr.119/2014; (unde este cazul) da..... nu......

d) cod fiscal, certificatul constatator de la Registrul Comerțului pentru punctul de lucru

e) contract colectare şi incinerare deşeuri medicale (unde este cazul) da/nu

f) autorizația sanitară de funcționare (unde este cazul) da/nu

g) certificatul de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale (unde este cazul) da/nu

h) chitanța de plată a tarifului de autorizare sanitară nr. ......................... din data de .................., în valoare de 500 lei da/nu

i) alte documente care să ateste îndeplinirea cerințelorlegale incidente domeniului ...............................

 j) notificare (asistenţă de specialitate de sănătate publică) ...............................................................................................................................................

Cu titlu de exemplu, CMS Cluj solicită pentru emiterea Certificatului de avizare, necesar pentru obținerea autorizației de funcționare (care se va emite de DSP Cluj) următoarele:

https://cmscluj.ro/avizarea-cabinetelor-medicale/#1680620986289-21a7e875-cba9

Dosarul privind avizarea cabinetului medical va contine urmatoarele acte:

 1. Dosar plic;
 2. Cerere tip completata de catre administratorul – medic al societatii comerciale sau de catre medicul delegat al organizatiei prevazute la art. 16 din OG nr. 124/ 1998, republicata;
 3. Dovada dotării minime obligatorii emise de către DSP Cluj – Biroul Epidemiologie
 4. Cererea organului de conducere, semnata de catre administrator/ medic delegat si stampilata;
 5. Certificatul de înregistrare in Registrul Comerţului si anexa la certificat sau certificat constatator emis de ORC / H.J. privind infiintarea asociatiei/ fundatiei;
 6. Actul constitutiv al societăţii –inclusiv statutul şi menţiuni ulterioare;
 7. Hotărârea statutară a organului de conducere privind înfiinţarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizaţiile şi instituţiile ( fundatii ) prevăzute la art.16 din Ordonanţa Guvernului nr.124/1998, republicată;
 8. Dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul/cabinetele medicale (contract vanzare – cumparare sau extras c.f. pe numele proprietarului spatiului ) şi schiţa spaţiului;
 9. Declaraţia prevăzută la art.28 lit.b) din prezentele norme metodologice (organul de conducere al unităţii  se obligă în scris printr-o declaraţie să respecte independenţa profesională şi dreptul de decizie al medicilor şi să angajeze numai personal medico-sanitar autorizat );
 10. Regulamentul de organizare şi funcţionare; (din care să rezulte că se asigură independenţa profesională şi dreptul de decizie al personalului medical);
 11. Fişele de atribuţii ale posturilor; obligatoriu semnate şi parafate de medicul titular şi având semnătura şi ştampila administratorului sau medicilor asociaţi (prin care se respectă competenţa profesională specifică fiecărei specialităţi ori competenţa medicală, precum şi independenţa profesională şi dreptul de decizie al personalului medical)
 12. Raportul favorabil privind existenţa dotării minime corespunzătoare activităţilor medicale desfăşurate şi numărul de cabinete, întocmit de comisia de avizare a Colegiului Medicilor Stomatologi Cluj;
 13. Programul de lucru al cabinetelor medicale –nominalizat pentru fiecare medic, aprobat de  conducerea unităţii.
 14. actele medicilor angajati: certificat de membru CMSR vizat la zi si dovada punctajului profesional pe anul anterior.
 15. Taxa de avizare, conform Deciziei Consiliului Colegiului Medicilor Stomatologi Cluj nr. 6/ 14.02.2023:

–  2.500 lei pentru Municipiul Cluj-Napoca, la care se adaugă o taxă de 500 lei/ începând cu cea de a doua încăpere de consultații; – 1.500 lei pentru mediul urban, la care se adaugă o taxă de 500 lei/ începând cu cea de a doua încăpere de consultații;- 800 lei pentru mediul rural, la care se adaugă o taxă de 500 lei/ începând cu cea de a doua încăpere…

Așadar cabinetele stomatologice trec de fapt printr-o procedură dublă, una de avizare în vederea autorizării, care se finalizează cu emiterea certificatului de avizare de către Colegiul medicilor stomatologi teritorial și una de autorizare propriu-zisă, în urma căreia se obține autorizația sanitară de funcționarea de către DSP teritorial.

Fiecare etapă presupune activități administrative multiple și costuri, care nu sunt de neglijat.

Ar fi disproporționat de oneros și cronofag un astfel de proces cu periodicitate anuală, imposibil de realizat cel puțin la nivelul cabinetelor stomatologice în care își desfășoară activitatea un singur medic, ori din mediul rural.

Ar fi nejustificată cerința vizei anuale, care de fapt ar presupune după cum am arătat reluarea acestei duble proceduri în fiecare an sau mai exact la fiecare 11 luni, deoarece domentația pentru reavizarea anuală se depune cu minimum 30 de zile înainte de expirarea valabilității autorizației de funcționare, potrivit art. 9 alin. (5) din OMS nr. 1030/2009.

Din punct de vedere al instrumentelor de control trebuie să aveți în vedere că Direcțiile de sănătate publică (și nu numai acestea) întreprind controale în toate cabinetele stomatologice și că orice abatere de la standardul de conformare poate fi sancționată și remediată în acest mod.

În cabinetele stomatologice își desfășoară activitatea medici stomatologi, care sunt conștienți de importanța controlului infecțiilor în cabinete, care au fost instruiți inclusiv prin curricula universitară în acest sens și care își desfășoară întreaga activitate în considerarea siguranței pacienților și a creșterii calității actului medical.

Reamintim și faptul că stomatologia românească este preponderent privată (în proporție de circa 95 %), de la clinici la cabinete, din mediul urban sau rural și că asigură locuri de muncă pentru mai mult de 50 000 de persoane, care furnizează asistența stomatologică pentru întreaga populație.

Față de toate acestea vă solicităm să interveniți deîndată pentru stoparea acestui demers de modificare a OMS nr. 1030/2009 în ceea ce privește instituirea obligației de reautorizare anuală a cabinetelor stomatologice, în sensul abrogării prevederii din art. 3 al Proiectului de ordin modificator, cel puțin în ceea ce privește litera h) – activități de asistență stomatologică.

                                                   Cu deosebită considerație,

                                                  Dr. Marton Panțel,

Președinte A.M.S.P.P.R.