Despre AMSPPR

Asociaţia Medicilor Stomatologi cu Practică Privată din România (AMSPPR) este prima asociație profesională de profil înființată după 1989, este o asociaţie profesională şi ştiinţifică, apolitică, neguvernamentală, non-profit, independentă faţă de administraţia de stat locală şi centrală, care funcționează din iunie 1990.

AMSPPR

 • este persoană juridică de drept privat constituită ca asociaţie naţională ce promovează interesele de orice natură ale profesiei liberale de medic dentist, îi informează pe membrii săi asupra temelor de interes ştiinţific în domeniu şi îi reprezintă pe aceştia în faţa tuturor autorităţilor;
 • promovează şi reprezintă interesele membrilor săi în exercitarea medicinii dentare ca profesie liberală;
 • este autonomă faţă de asociaţiile internaţionale la care se afiliază sau cu care stabileşte relaţii de parteneriat.

Scopul AMSPPR este ca prin asocierea liberă a medicilor dentişti să promoveze şi să reprezinte interesele profesiei liberale de medic dentist, ale ştiinţei medicale și practicii antreprenoriale în vederea realizării unui act medical de calitate.

Obiectivele AMSPPR
 • ridicarea şi promovarea prestigiului medicilor dentişti;
 • prezentarea scopurilor şi promovarea AMSPPR în interiorul corpului profesional şi în public;
 • colaborarea cu Colegiul Medicilor Dentişti din România la nivel central şi local;
 • sprijinirea și informarea membrilor săi în desfăşurarea profesiei, inclusiv în relaţia cu Colegiul Medicilor Dentişti din România;
 • promovarea intereselor medicilor dentişti în raport cu terţii, inclusiv cu autorităţile de stat cu atribuţii în domeniul medicinii private;
 • sprijinirea şi consilierea membrilor săi în legătură cu exercitarea liberală a profesiei medicinii dentare;
 • colaborarea cu asociaţii sinergice intereselor AMSPPR;
 • sprijinirea tinerilor medici dentişti şi a studenţilor în medicina dentară pentru formarea, dezvoltarea şi perfecţionarea profesională şi managerială, prin realizarea de proiecte specifice pentru tineret;
 • consilierea tinerilor în timpul şi după absolvirea studiilor de specialitate;
 • perfecţionarea profesională continuă prin orice forme de organizare adecvate – organizarea unor activităţi de Educaţie Medicală Continuă cu respectarea normelor legale in vigoare;
 • informarea membrilor săi asupra manifestărilor ştiinţifice din ţară şi străinătate, facilitând participarea la aceste manifestări;
 • promovarea unui sistem de asigurări private de sănătate pentru populaţie şi asigurări de malpraxis care să ofere membrilor săi protecţia necesară în cazurile de litigiu cu terţii;
 • promovarea şi sprijinirea membrilor săi pentru rezolvarea cazurilor de litigiu de malpraxis prin mediere, mai ales pentru a apăra reputaţia medicului dentist;
 • organizarea şi / sau coorganizarea de manifestări ştiinţifice, de formare profesională sau informare și a activităților conexe (târguri, expoziţii) şi alte activităţi de profil;
 • organizarea și / sau coorganizarea de evenimente de informare a membrilor în managementul stomatologic, antreprenoriat, educație juridică și economică;
 • editarea de materiale informative și educative sau alte activităţi de profil;
 • participarea la îmbunătăţirea cadrului legislativ aferent profesiei;
 • participarea la programe de sănătate orală şi la programe de voluntariat în domeniu;
 • participarea la organizarea / coorganizarea unor activităţi în scop caritabil cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Realizarea scopului AMSPPR şi îndeplinirea obiectivelor acesteia se desfăşoară la nivel de strategie şi politică naţională a asociaţiei prin modalităţi precum:

 • organizarea de cursuri, seminarii, simpozioane, mese rotunde, ateliere, conferinţe, congrese, expoziţii şi a altor manifestări ştiinţifice ori de politică profesională la nivel naţional sau internaţional;
 • participarea la implementarea formelor de Educaţie Medicală Continuă în medicină dentară şi organizarea acestora;
 • participarea la realizarea proiectelor de cercetare ştiinţifică şi a programelor de sănătate;
 • activităţi de consultanţă pentru membrii săi;
 • redactarea şi difuzarea publicaţiilor proprii.
Structura organizatorică
AMSPPR
Adunarea Generala Națională
AMSPPR
Consiliul Director
AMSPPR
Comisia de cenzori

Adunarea Generală Națională

 • este organul suprem de conducere al asociaţiei.
 • este alcătuită din membrii activi și delegaţii aleşi în Adunarea Generală a Filialelor Regionale, validați de Consiliul Director al AMSPPR.
 • se întruneşte în sesiune ordinară o dată pe an, de regulă în al doilea semestru al anului.
 • se poate întruni în sesiune extraordinară de câte ori trebuie rezolvate chestiuni importante ce intră în competenţa sa şi situaţia nu suferă amânare

Consiliul Director

 • exercită în perioada dintre sesiunile Adunării Generale a AMSPPR conducerea generală a asociaţiei şi hotărăşte în toate chestiunile ce intră în competenţa sa pe baza Statutului şi a hotărârilor Adunării Generale a AMSPPR.
 • este ales pentru o perioadă de 4 ani în Adunarea Generală a AMSPPR şi se compune din: preşedinte, trezorier, 3 vicepreşedinţi.

Comisia de cenzori

Controlul financiar intern se exercită de către o Comisie de cenzori aleasă de Adunarea Generală a AMSPPR, pentru o perioadă de 4 ani, alcătuită din 3 membri, dintre care unul este expert contabil.