Legislatie

30 Octombrie 2023

OPINIE LEGALĂ asupra participarii observatorilor la procesul electoral in cadrul CMSR

Autor: av. Luciana MIHAI

U.N.B.R

BAROUL BUCUREŞTI

CABINET DE AVOCAT „MIHAI LUCIANA ANTOANINA”

www.avocatinfo.ro; e-mail: lucianamihai@gmail.com

În atenția: AMSPPR, entitate juridică abilitată să desemneze observatori la procesul electoral din cadrul CMSR și a celor interesați

PRECIZĂRI ASUPRA PARTICIPĂRII OBSERVATORILOR

LA PROCESUL ELECTORAL ÎN CADRUL CMSR

Av. Luciana Mihai

În vederea monitorizării procesului electoral din cadrul CMSR și pentru a se asigura coerența, corectitudinea și transparența activităților electorale, autoritatea de stat în domeniu, Ministerul Sănătății a inițiat adoptarea de noi norme care să asigure aceste deziderate prin participarea unor observatori direcți la alegerile din cadrul CMSR, în speță.

- Avem în vedere următoarele modificări legislative:

Art. 550 din L. nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătății, Titlul XIII - Exercitarea profesiei de medic stomatolog. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Stomatologi din România, care a fost modificat astfel:

    (1) Ministerul Sănătăţii, în calitate de autoritate de stat, urmăreşte ca activitatea CMSR să se desfăşoare în condiţiile legii.

   (2) Ministerul Sănătăţii poate desemna observatori la procesul electoral din cadrul CMSR. 

   (3) Condiţiile şi metodologia de desemnare a observatorilor prevăzuţi la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. 

- În aplicarea art. 550 alin. (3) din L. nr. 95 / 2006, a fost publicat în M. Of. P. I nr. 978 / 27.10.2023,

Ordinul nr. 3651/2023 privind aprobarea condiţiilor şi a metodologiei de desemnare a observatorilor conform prevederilor art. 465, 550 şi 640 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi prevederilor art. 67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care:

- aprobă condiţiile şi metodologia de desemnare a observatorilor pentru alegerile organizate în cadrul următoarelor organisme profesionale: Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Stomatologi din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

- stabilește că observatorii sunt numiți de organizații patronale și asociații / societăți profesionale, care pot propune Ministerului Sănătăţii reprezentanţi, în vederea desemnării ca observatori, pentru procesul electoral al organismului profesional din domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

În speță, pentru alegerile din CMSR, în cel mai scurt timp asociațiile profesionale și patronatele trebuie să desemneze observatori pe care să-i propună autorității de stat, adică Ministerului sănătății, în vederea nominalizării.

Atenție asupra condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească persoanele propuse ca observatori!

Pot fi desemnaţi ca observatori persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) să fie membri ai organizaţiei patronale/societăţii profesionale;

b) să fie persoane cu probitate morală şi profesională recunoscută;

c) să aibă o vechime de minimum 5 ani în exercitarea profesiei;

d) să nu aibă calitatea de candidat la vreuna dintre funcţiile care fac obiectul procesului electoral;

e) să nu fie rude ori afini până la gradul al III-lea inclusiv ai candidaţilor.

Verificarea acestor condiţii prevăzute de art. 2 alin. (2) din OMS nr. 3651 / 2023 se face de către organizaţiile patronale şi profesionale care fac propunerile.

După înaintarea propunerilor către Ministerul Sănătăţii, acesta anunţă pe pagina web proprie, la secţiunea "Informaţii de interes public", cu cel puţin 10 zile înainte de alegeri, perioada în care asociațiile profesionale și patronale pot propune observatori.

Asociațiile profesionale și patronatele, în calitate de entități juridice abilitate să desemneze observatori, din rândul membrilor lor dar care îndeplinesc condițiile de mai sus transmit Ministerului Sănătăţii propunerile de observatori, precum şi acordul acestora privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului stipulat în Anexa la OMS nr. 3651 / 2023 și intitulat Declarație de confidențialitate, care va avea următorul cuprins:

Declarație de confidențialitate – Anexa la OMS nr. 3651 / 2023

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., posesor al actului de identitate CI/BI seria . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., în calitate de observator în cadrul procesului electoral desfăşurat în perioada . . . . . . . . . ./începând cu data de . . . . . . . . ..,

am luat cunoştinţă de faptul că am obligaţia să păstrez confidenţialitatea documentelor şi a datelor cu caracter personal despre care iau cunoştinţă în urma ducerii la îndeplinire a activităţii de observare în cadrul proceselor electorale.

După primirea listelor cu observatori propuși de entitățile juridice abilitate, Ministerul Sănătăţii transmite organismelor profesionale (în speță, CMSR) listele observatorilor desemnaţi să asiste la desfăşurarea alegerilor de la nivel teritorial şi naţional, cu cel puţin 3 zile înainte de alegeri.

Listele vor cuprinde maximum 5 observatori nominalizaţi de către Ministerul Sănătăţii, în următoarea componenţă:

a) 1 observator din cadrul Ministerului Sănătăţii sau al instituţiilor din subordinea sa;

b) 1-4 observatori din cadrul asociațiilor profesionale și patronale.

Rolul observatorilor în cadrul procesului electoral este stipulat în art. 5 din OMS nr. 3651 / 2023.

Observatorii au responsabilitatea de a monitoriza şi superviza întregul proces electoral desfăşurat în cadrul organismelor profesionale ai căror membri sunt (în speță, medici stomatologi, membri ai CMSR, în procesul electoral din CMSR), având următoarele atribuţii:

a) de a fi prezenţi la deschiderea secţiilor de votare pentru a asigura că procesul se desfăşoară în conformitate cu regulamentele electorale;

b) de a urmări desfăşurarea procesului de votare pentru a se asigura că acesta se efectuează în mod corect;

c) în cazul votului electronic, observatorii vor asista la interacţiunea dintre comisia electorală şi personalul tehnic responsabil de votul electronic;

d) de a monitoriza numărarea voturilor pentru a se asigura că fiecare vot este înregistrat şi numărat corespunzător;

e) de a asista la întocmirea proceselor-verbale care reflectă rezultatele alegerilor şi procedurile efectuate;

f) de a verifica corectitudinea şi transparenţa comunicării rezultatelor;

g) de a asista la orice altă activitate legată de procesul electoral.

Procedural, observatorii desemnați și care participă la procesul electoral exercitându-și atribuțiile de mai sus, au obligația de a

întocmi şi semna, în dublu exemplar, un proces-verbal cu privire la modul de desfăşurare a procesului electoral.

Acest proces-verbal întocmit și semnat de observatorii desemnați să participle la alegeri se transmite comisiei electorale şi secretarului de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii, desemnat membru al consiliului naţional al organismului profesional pentru care are loc procesul electoral.

Observatorii desemnaţi conform prevederilor OMS nr. 3561/2023 trebuie să respecte principiile de confidenţialitate şi protecţie a datelor cu caracter personal în timpul desfăşurării activităţii de observare în cadrul proceselor electorale, sens în care vor semna o declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din ordin și al cărei conținut este redat mai sus.

În vederea aplicării prerogativelor asumate de observatori, în cadrul Ministerului Sănătății sunt desemnate să ducă la îndeplinire toate aceste prevederi

Direcţia politici de resurse umane în sănătate şi secretarul de stat desemnat membru al consiliului naţional al organismelor profesionale pentru care au loc procesele electorale.

În speță, entitățile juridice abilitate să desemneze observatori în cadrul procesului electoral din CMSR, patronate și asociații profesionale ale medicilor stomatologi, vor colabora direct cu ministrul secretar de stat desemnat membru al CN al CMSR.